Naomi Sims

Naomi Sims: Entrepreneur; Writer; Fashion Model Naomi Sims, one of the top Black businesswomen in the